'5- S E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. II IXLo. li7 i j man Soester"berg 1. Man. Soest HU. J.-^.van Velzen. ui;. IUL P. Man Soest J.C.van Klooster 22-7-30 lliig A.Brouwer Architect Soest KORTE INHOUD. Verzoekt in Koop een ged.van het kad.per ceel Sectie E.1238.De commissie Grondbe drijf aviseert het perceel te verkoopen voor den prijs van f 4,00 per 112. Heeft nondeling het verzoek gedaan he. net te deelen tegen welk bedrag de gemeente wenscht te verkoopen het perceelsectieG Ho 1853 gelegen aan de Beukenlaan.De coa missie adviseert den prijs vast te stellei op f 2,oo per 112. Vraagt in huur het perceelsectie G.2645 gelegen aan den ICLaarwaterweg.De commis sie adviseert het op het perceel staande oude woonhuis af te breKen en na afbraak het perceel te verhuren voor f 0,35 P«k 0 j aar. vraagt ontheffing van art.15 der bouwver ordening voor het bouwen van 3 woningen onder éen map op perceel sectie A. no. I1/! gelegen aan het Kerkpad. De Commissie O.'T. adviseert gunstig ,mits de woningen gebouwd worden op 7'a Heter uil de grens van het Kekkpad verzoekt ontheffing van het bepaalde in art.15 der bouwverordening, in verband met het voornemen tot ver- en aanbouw van zijn perceel, gelegen aan de Soesterbergsct I straatweg tot een gesloten bouw van 4 wonfl gen. De Commissie O.V. adviseert afwijzend, doch geeft in overweging aan den Raad naoii| tiging te vragen aan adressant mede te deelen dat wanneer hij zijn bestaand perceel binnen den rooilijn aan de Eiken laan brengt, hij ten opzichte van andere ontheff ingen, mag remenen op de medewerking zooWel van den Raad als van de Commissie O .TT. vraagt ontheffing van art. 14 letter b de* bouwverordening, (voor het bouwen van 8 woningen onder éen kap op een terrein g legen aan de Burgemeester Grothestraat sectie A 1891 en 1977 De commissie Openbare Werken adviseert in afwijking van het verzoek ontheffing te verleenen van art.15 der bouwverorde ning en wel om een viertal voorwaarden. keslote. van bet deelen,' i>iet ter: den en 1 10 jare: prijs vi Beslote; overeen Overeen zal aan gedaan IBeslote: overeen Isiissie Beslote: te doen Besloter sie ove] den Raac 3 'C 05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 615