^A' V*J>. qn>. u Ar BESLISSING besloten wordt den raad in afwijking Iran het advies der commissie mede te lleelen.dat het wenschelijk voorkomt bet terrein voorloopig in handen te heu lden en dit voor den tijd van uiterlijk JlO jaren aan Vijman te verhurenvoor deifi brijs van f 5°»"" Per jaar. besloten wordt den raad voor te stellen [overeenkomstig het advies dei commissie t kad.per- Grondbe- erkoopen a.an he. ne| gemeente L,sectie G] in.De coa- te stelleJ Le G.2645 ■Overeenkomstig het advies der commissie 3 commis- Bzal aan den raad het voorstel worden L staande Bgedaan 1 afbraak 3 >35 pi bouwver-(Besloten wordt den Raad voor te stellen roningen Iovereenkomstig het voorstel van de com- A. no. l'/ülraiosie stig ,mits| 2 Heter uil .alde in ■erband jibouw var: iterbergscflj van 4 voni j z end Raad macil ede te staand de Eiken- n andere .edewerkinij ommissie tter b der van 8 rrein ge- straat iseert heffing verorde- aarden. Besloten wordt aan den Raad het voorste!, te doen overeenkomstig het advies [Besloten wordt het advies van de Commis- lsie over te nemen en dienovereenkomstig |den Raad voor te stellen. V~ IT~ '7 ij- V ermelding indien van uitgegane geen is gehoudi het stuk minuut ien. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 616