*o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 11S. i\U. H.J.Dolfin. Soest. De Voorzitter HV <U<j\ Idem ld em verzoekt den Raad ontheffing van art.14 sub b en toepassing van art.14 sub V der bouwverordening in verband met diens voornemen tot aanbouw van een vijfde winkelpand aan zijn bestaande blok van vier winkelhuizen aan de Soesterbergsche straat perceel sectie H.no. 3 ?8l De Commissie 0.'7. adviseert de Soesterbe. schestraat vanaf de Eikenlaan tot en met het perceel waarop thans de korenmolen "de Vlijt* staat als zoogenaamde geslote bebouwing toe te passen, en stelt voor daartoe den Raad een principieele uit spraak te vragen. stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een suppletoir kohier honden belasting. stelt voor in verband met terzake ontvaft circulaire zoowel van den Commissaris de Koningin alsmede van de Vereeniging tot behartiging van onvolwaardige arbeids - krachten tegelijk bij de elfde volkstel ling een telling te houden van onvolwaar dige arbeidskrachten. stelt voor het hoofd van den Keuringsdie. een schrijven te richten ter bevestiging van de reeds mondeling gegeven opdracht om streng toe te zien op de hygiene enz. in de Centrale Slachtplaats. 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 617