BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. \U). ,H.D.Insinger Baarn. I Al. Directeur 0.7. I XX- Geneentesecretari 31 Jan'30 no26-3-I KORTE INHOUD. Komt op uitnoodiging in de vergadering ter "bespreking van de plannen tot grond-I ruiling met de gemeente. In verband met deze grondruiling wordt in bespreking gebracht den aanleg van een verbindings weg tusschen den nieuw provincialen weg en den "Tiekslodterweg. Aan den heer In singer wordt medegedeeld dat de gemee: te er prijs op stelt dat deze verbin dingsweg breeder wordt dan door de Ged, Staten wordt aangeboden, nl .10 Meter. 3. en "7. zouden gaarne zien dat de weg gebracht werd op 16 Meter met de mogeli] heid tot eene meerdere breedte van b.v. 40 Meter "Tanneer in de naaste toekomst deze weg de bestemming mocht krijgen va: een grooten verkeersweg. Aan den heer Insinger wordt gevraagd of hij bereid i; buiten de door hem met de provincie aan gegane verbintenis aan de gemeente zoovi grond af te staan, om aan de wenschen yi 3. en 7. te voldoen. De heer Insinger is daartoe in begin sel niet ongenegen en adviseert denweg op de gewenschte breedte ter plaatse te doen uitzetten. vraagt machtiging tot aankoop van één millioen straatklinkers voor den prijs van f 23>- per duizend aan de fabriek en deze af te nemen bij de firma J.Yos Co. te Velp. deelt mede een onderhoud te hebben ge ha; met den heer Eijsbouts te Ac£en ,die nel machtiging van den voorzitter een onder zoek heeft ingesteld naar het uurwerk in den gemeentetoren. Daarbij is hem me degedeeld dat het uurwerk in een slee; ten toestand verkeert en algeheele ver- nieuw_zlng behoeft .Deze vernieuwing is echter nog niet zoo urgent om reden dat met een kleine herstelling het werk noj gaande is te houden .Spreker zegt dat met den heer Eijsbouts is afgesproken ai 3. en '7. machtiging te T"illen vragen de; voorloopige werkzaamheden te doen uitvo; ren en prij s opgaaf te zullen vragen va; een geheel nieuw uurwerk. sloten In 00 3 jbalf elf komen Geslote Jirecte |te mach lede in laad vo [voorkom een bed [3eslote: op te d in verb te over den ter hand te oen geh u V 3 C rS O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 61