3 BESLISSING. iet algemeene stemmen wordt dep heer NBeetsma "benoemd tot tijdelijk onder- Tij zer aan de o.l. school Kerkebuurt. besloten wordt den Directeur van O.W. op dragen in overleg rnetde politie zoo vel op den rijksweg als op den gemeente- teeg een bord te plaatsen. |Na kennisneming van het advies wordt be sloten aan de vereeniging te berichten lledat verbreeding van de onbewaakte overweg halte Nieuweweg in onderzoek zal worden genomen, liet het onderzoel zal eenigen tijd gemoeid- zijn, zoodat voorloopig nog geen beslissing kan worden medegedeeld. |2e. dat verbetering van den Ossendamweg, G.Pelsweg en IIieuweweg in overweging zal worden genomen bij de vaststel ling der te verbeteren wegen in 1931 13e» dat de kosten van het maken van een wachthuisje aan de Birkstraat zullen bedragen f 1616,43 en dat het colle ge bereid is den Raad voor te steller! het wachthuisje te bouwen wanneer door de vereeniging of andere de helft dier kosten in de gemeentekas wordt gestort, zullende de gemeente het onderhoud op zich nemen. Een teekening van het ontwerp zal aan de Vereenigipg worden toegezonden. [4e. dat het college niet voornemens is in de gemeente urinoirs te plaatsen. 5e. dat uitbreiding van de straatverlichf ting aan de van henneplaan en Eerd. Huycklaan zal bevorderd worden. IBesloten wordt aan adressant mede te ieelen, dat de gemeente geen verbetering in den toestand kan aanbrengen, tenzij adressanten bewerkstelligen dat de gronden van den XI .Engenaaalweg xn bezit Ier gemeente komen. f- y /y ij f' 4fi. /£r. /JTl 5- —4/" ïicji. IA V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 622