a 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 1X33 gymnastiek en Athletiekvereeni- ging. Soesterberg. U3H. Voorzitter Voorzitter l3 l\ vraagt de beschikking over het gymnastiek lokaal te Soesterberg het aaxh mogen aanbrengen van toestellen onder aanbieding van de toestemming harerzijds de toestel len te gebruiken voor de gymnastieklessen der kinderen, schoolgaande op alle scholen te 'Soesterberg. Bovendien verzoekt de ver- eeniging voor 1931 i-n aanmerking te mogen komen voor een gemeentelijke subsidie. deelt mede dat van het gemeentebestuur van Helmond zeer gunatige informatïën aijn gegeven omtrent C.GJvan Heijst .op zichter bij die gemeente Hij stelt voor deze sollicitant te benoemen tot tijde lijk opzichter (teekenaar) 2e klasse bij de afdeeling O.V. gaat over tot het houden der openbare aanbesteding uitgeschreven voor het ver bouwen voor het raadhuis. Na opening van de gesloten bus blijkt dat zijn ingeleverd zes inschrijvingsbiljetten Deze biljetten achtereenvolgens geopend blijken te bevatten de inschrijvingen vans] 'f.van Egdom, Goest f 2846,-- Gebrs. v.d.Lugt,Goest 330°»~" J.HilhorstSoest 3195»"" V.v.d.Velde, Goest 41|?0, G.v.d»Berg, Goest 3135» M.HornsveldGoest 4350»-" In de vergadering komen vervolgens de heeren raadsleden D.A.de Bruijn, Kr.H.van Doorne en K. van Klooster allen commis sarissen der N.V. Centrale Glachtplaats. De Voorzitter deelt mede de heeren te beo ben uitgenoodigd teneinde gezamenlijk de onregelmatigheden te bespreken welke zich aan de Centrale Glachtplaats hebben voorgedaan door een aan miltvuur gestorvenj! koe af te slachten in de lokalen der Cen trale Glachtplaats tusschen de aldaar ge hangen gezonden dieren. Gpreker deelt medej dat hij de Directie reeds ernstig met be trekking tot deze mistoestanden heeft ge waarschuwd en voorts het voornemen te het-| ben eenige bepalingen van ie voorwaarden tot slachting en de Vleeschkeuringsveror- dening te verscherpen o.a» zal worden be paald dat elk dood dier naar het noodslac- tingsgebouw moet worden vervoerd en on middellijk moet worden kennis gegeven aai) 3 C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 623