BESLISSI NT G. symnastiek-l Besloten wordt het gymnastieklokaal ver licht en verwarmd in gebruik te geven kan de adresseerende vereeniging en tiiertoe aan den Raad het voorstel te doerjL ren aanzien van de subsidie wordt beslo ten den Raad voor te stellen voor het Baar 1931 200,- uit de gemeentekas te frerleenen. algemeene stemmen wordt den heer tornelis Gerardus Johannus van Heijst (thans wonende te Helmond benoemd tot tijdelijk opzichter (teekenaar) bij bpenbare Herken, tegen eene belooning kan f 200,- per maand, en onder bepaling lat hij bij gebleken geschiktheid min stens gedurende den tijd voor een jaar }ij de afdeeling Openbare "'erken dezer gemeente zal blijven tewerk gesteld. ïehoord de meening van den waarnemend lirecteur O.W. wordt besloten Le. de inschrijving van G.van Egdom als ongeldig te beschouwen op grond dat het biljet niet aan de zegelwet vol doet, het werk te gunnen aan G»v.d,Berg aannemer wonende te Goest voor de som groot f 3135» -;/c „v/ yiï i-/uj. A Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. n Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 624