mg. 5 6 "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. U17. iikQ. Directeur G.i. Hjft j C.lüansveld. Zeist Voorzitter P.U.E »H. Utrecht. de keuringsdienst. De commissarissen deelen mede met de Directie en andeie te- stuursleden een ernstig onderhoud te heb hen gehad en zijn van meening dat voor vallen als deze in den toekomst niet nee zullen voorkomen. Zij kunnen zich met he voornemen van den Voorzitter vereenigen en zien de ontwerp-wijzigingen gaarne te heoordeeling tegemoet. zendt een plan tot verbreeding van de :je staande brug over de Pijnenburger Grift, zulks in verband met den nieuwen ver bindingsweg tusschen 'Yiekslooterweg en den nieuwen provincialen weg Soestdijk- Bilthoven. De kosten bedragen f 1347»o8 verzoekt den Raad te willen mededeelen of hij zijn perceel gelegen aan den Amersfoortschestraatweg sectie E ,no.iyL kan bestemmen als bouwterrein brengt ter behandeling eenige wijziginge der gemeente en grondbedrijfbegrooting 193o. verzoekt den Raad het besluit te nemen tot het vestigen van een zakelijk recht op gemeentegrond n.1. langs den Korte en L.Brinkweg ten behoeve van een te leggen ondergrondschen kabel. <y 3 C CC Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 625