wijzigingen! grooting BESLISSING. irissen i and.eie'bg. ïoud te heb dat voor st niet meed iich met hefl rereenigen 1 gaarne teil Besloten wordt aan den Raad voor te stel len de brug te verbreeden zoodra daar- loe de vereischte vergunning van het be ltuur van het waterschap de Pijnenburger trift zal zijn verkregen. isloten wordt den Raai voor te stellen jan adressant te berichten dat tegen be- feteming van het perceel als bouwterrein lanneer de daar langs loopenden zandweg lene breedte verkrijgt van 12 Meter. Pe ontwerp-besluiten worden goedgekeurd |n zullen den Raad worden aangeboden. Besloten wordt den Raad een desbetreffend pasluit aan te bieden. V i/t *i Ik V cJ b 14v(>. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 626