BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. 141. U4;. U4V 144. IHl 14' Aanduiding van den afzender. inspecteur pol. Hoofding.Prov. hal ter staat Op 2"b o uw- en 'i 0 n i toezicht H.ii.C.v.d.^ugt. Bewoners Heideweg Johannes -Tnderdi Soest Insp.van politie 9-12-3° Ho281/4 25-11-3° 17-1-30 4-12-30 B.Ho:278/ Is van oordeel, dat,alvorens van polij wege kan worden ingegrepen tegen het j sieren van aan openbare '"egen gelegen) terreinen, Burgemeester en Wethoudersj den eigenaars der terreinen een aanscjj ving moeten richteningevolge art. 20) 21 der Algemeene politieverordening. Geeft in overweging de verbindingsweg tusschen den Eikenhorstweg en den HieiJ Pr0vweg van gemeentewege in beheer es onderhoud van de Provincie over te netel onder dezelfde voorwaardenals gestelif den Verl. liekslooterweg,behoudens een kleine wijziging der voorwaarde a.in ;e| band met de bepaling,dat de aanwezige beplanting op dien weg het eigendom h| van H.^.de Koningin Hoeder. Biedt ter behandeling aan eenige verzotl om bouwvergunningvergezeld van de noodl teekeningen en adviezen. Verzoekt ontheffing van het bepaalde oifl art. 14 der bouwverordening en el voorl bouten van een dubbel en enkel woonhuis! op het voorgelegen gedeelte van het terf rein,bij het kad. dezer gemeente bekeri! in sectie H. 2127gelegen aan de Kerkstra °e opz. bouw-en woningtoezicht adviseerj afwijzend,raonort 3 December 193°»Hot 155/46. Verzoeken maatregelen te willen treffesl tot betere verlichting van den Heideweg Iraagt verlof voor den verkoop van aio»' holhoudenden drank anderen dan sterken drank voor gebruik ter plaatse van ver-I koop in ée voorlokaliteit en aangebouw de zaal van het perceel, kad. gein.Soest in sectie G.Ho 1357»?laatseli jk gemerd] Birkstr.10. 3ericht dat het hem na ingesteld onder* Be slot en u zoek gewenscht voorkomt,de rijwielbras*J card voor Soesterberg te plaatsen in ''A gebouw van de Hed. Pro test.Bond en de diening daarvan in handen te geven van den eoncierge Koudijs. S-4 V 3 C _CT> O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 629