7 4 nu BESLISSING. AANMERKINGEN. gadering tot grond] rband met j preking rbindings ialen weg deer In de genee: s verbin- r de Ged, D Meter, at de weg ie moge lij van b.v, toekomst rijgen vai en heer bereid is ine ie aan ente zoovi enschen r. in begin' t denweg laatse tel van één en prijs fabriek 21a J.Vos lesloten wordt denweg te doen uitzetten In 00 3 februari a.s. des voormiddags lalf elf ter plaatse wederom bijeen te lonen bben gehs n d i e ne' een onder uurwerk is hem ne' een slee eele ver- uwing is reden dat werk nog egt dat h: sproken a<: vragen dei oen uitvo] vragen va! 3esloten wordt tot dezen aankoop,en den )irecteur van 0.'7. daartoe schriftelijk |te machtigen. Mede in dit verband wordt besloten den .ad voor te stellen de post magazijn Ivoorkomende op de begrooting 1930 ,met [een bedrag van f 50,000*- te verhoogen. Idesloten wordt den klokkenist H.T.Spijker |op te dragen zich met de firma Eijsbouts [in verbinding te stellen en met dezen jte overleggen de voorloopige werkzaamhe den ter voorziening van het uurwerk ter [hand te nemen en prijsopgaaf te doen van [een geheel nieuw uurwerk. L]/: xUl-y Z V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. v/M 5'Uo

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 62