U-t) uh* Ji' iJ BESLISSING gesloten wordt H.ffi.J. Geubbels en de bed. V.J.van le een aanschrijving te richten als bedoeld in art. 2U der Algeni rol.verordening, en aan H. J. Jekel,Lolen- gtraat 71,G.v.d.Berg,3oesterb.str. 72 'en H. /olfsen a.d.Veldweg een aanschrij- ring als bedoeld in art. 21 der pol.ver ordening. Besloten wordt aan den Hoofding. te be richten, dat het college bereid is in dien geest den raad een voorstel te doen inder toevoeging echter van een bepaling dat de gemeente Soest het plantrecht heeft De vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens als bij- ge gevoegd en genummerd I/3OI-I/3O8- 2/126 en 2/127* Besloten wordt adressant te befichten dat aan zijn verzoek om ontheffing ,in Terband met de bepalingen n de bouwveror (lening door het college afwijzend raoet Worden beschikt. IP y- Q -jjL Besloten wordt ten,dat zooals ■eideweg reeds poorzien en dat porden opgedrag sen aan de Soe at deze midden ioesterbstraat ingezien aan de 'an de -drankwet en het verlof aan adressanten te berich- hun zal gebleken zijn,de van betere verlichting is aan de P.U.L. alsnog zal en een straatlamp te verpl&at- sterb.straat en wel zoodanig boven het kruispunt komt yan en Heideweg. wettelijke voorschriften is voldaan, wordt beslo- te verleenen. pesloten wordt den conciërge Koudijs een pchrijven te richtenmet verzoek te wil- Nn mededc-elen of hij zich kan belasten pt de bediening van de rijwielbrancard Nrwijl aan het Best. van den lied. Prot. pond het verzoek zal woruen gedaan,te wil l-en toestaan,dat de brancard in een zij- per gebouwen wordt ondergebracht. 7 71 vkV' l*Jo(j. 1 tHf. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. I? ccf cLjuJL*-**-*1 oCxeXuu 7 oLkXwu..

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 630