J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 11^. 11 Voorzitter idem Il/iT). Voorzitter lifl, Voorzitter 0*1. Voorzitter, HO. idem ren /op te dra- Stelt voor aan het Bestuur v.H. Waterschap! de Bijnenburger drift" vergunning te vra gen voor het verbreeden van den brug over I de Pijnenburger drift,nabij den '/ieksl.:vej een en ander overeenkomstig het plan van den directeur van O.W. Deelt mede, dat is gebleken,dat bij de verj breeding van de Spoorstraat ten behoeve va| i voortuinen planten zijn geleverd tot een bedrag van f 177,30,terwij 1 uit de raads- besluitenbetreffende verbreeding van de Spoorstraat slechts op enkele punten van het beplanten sprake is. Hij stelt voor den directeur van O .'Ff. opdracht te geven, j te willen nagaan in welke tuinen de beolaii ting is aangebrachtwaarvoor door J.Kraayi brink tot een bedrag van f 177»3° wordt ge| declareerd. Stelt voor,in verband met het in de officil eiise raadsvergadering van 8 dezer daartoe verstreKte crediet aan de stichting "Hieuw burS in verband met het feit,dat deze stif ting in de gemeente 25 jaren werkzaam is (11 december 193°) een gangklok aan te kool bij 0 Voskuilen alhier,voor een bedrag vanl f 95,00 en daarop een eenvoudige inscriotij te doen aanbrengen. Stelt voor over te gaan tot betaling van j de aanslagen Grondbelasting .voorzoover de ze betrekking hebben op de Jachtrenten,e.nj| geen verhaal tóe te passen. beknagen Stelt voor alsnog in deze notulen op te nemen dat Burgemeester en Wethouders aan den Raad voorstellen aan den heer K.C.van Hes, Landschapsarchitect te Apeldoorn/voor deze gemeente een geheel nieuw uitbr.plan te ontwerpen en ter bestrijding van de ko« ten daaraan verbonden een crediet vragen tot een bedrag,groot f 5^00,00. Brengt in bespreking de voorstellen tot organisatie van het Brandwezen. rei 3 C "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 631