MS Jttil/or. M/'W A B E S L I S S I N G. loi&t besloten. nmiddels zal ontrent deze aangelegen- leid spoedig het advies ingewonnen moe ten worden van den Commissie O.W. Overeenkomstig het voorstel van den loorzitter wordt besloten. [Overeenkomstig het voorstel wordt he lsloten.Aan d e afdeeling Financiën.wordt |n- 0pgedragen de gem.begrooting 1930 lin verband met dezen uitgaafpost te Iwi jzisen f 'ordt besloten. [Aan het voorstel van den voorzitter [wordt voldaan. fethouder Endendijk,die nog geen kennis [heeft genomen van e voorstellengeeft in overweging de ontwerp-overeenkomst en de verordeningen te zenden a.d. Prov 3ond van Brandweerkorpsen,met verzoek [daaromtrent advies te willen uitbrengen Overeenkomstig den wensch van den wetho wordt besloten. lU. ader 'O2^ Mo IICj io Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 632