g si. i sry. .rf\ vüu e s "o llfh. ixrf ivfci iv6x. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter ?rov. Bond van Brandweerk. 'lethouder hnden- dij k. h VO.S.X.M. ■fluiraveever Soest Gemeentesecretar Vereeniging tot "bevordering van vakopleiding, voor handwertcsl. te Amsterdam. Opz. .Bouw-en 7o- ningto ezi cht Voorzitter. A.J. Beijer Beetzl.lS KORTE INHOUD. Komt in de vergaderingter bespreking vai de reorgani satievoorstellen ,ui tgebracht door de d sbetreffende raadscommissie, J Brandweer betreffende. Rapporteert, dat hij op grond van de uitj gebreide diensturen v.d.Hulpkeurmeester en het feit, dat diens motorrijwiel de fect is aan hem de vrijheid verleend te hebben voor groote afstanden gebruik te maken van een auto. Verzoekt voor 1931- in aanmerking te m.vel komen voor de levering van benzine. Verzoekt bij gelegenheid van de te houl den tentoonstelling van gemeentewege een| medaille beschikbaar te stellen. Biedt ter vaststelling aan een 6e suopl.j kohier schoolgeld over het jaar 1929» tot een bedrag van f 37>^0, Verzoekt den Raad,in verband met een te houden congres een subsidie te verlee] nen. Biedt ter behandeling aan eenige verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de nood| ge teekeningen en adviezen. Ste^t voor den directeur van openbare ken opdracht te geven tot het maken van een begrooting voor de verharding v.d. Hellingweg. Behoeft ontheffing van het bepaalde bij art. 13 der bouwverordeningin verband met het bouwen van een dubbel woonhuis a.d.Beetalaan,kad.gem.Soestsectie H. 4998.De opz.bouw-en woningtoezicht ad1?/ seert in zijn raoport van 6 Dec.193®* 1To:154/6 afwijzend. Gesloten niet op (J 3 C 05 Ui' Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 635