h- Csj^ol BESLISSING. De besprekingen zijn vastgelegd in een ?flns Tai| afzonder li jk rapport .hetwelk hiernevens se Dracht BLis bijlage is gevoegd, mssie, j| in de uitfl rmeester viel de leend te bruik te g oe mogel zine de te houl ewege eenl 6e suooi. 1929. t een te verleej e verzoe.< n d e nood enbare "e| aken van ng v.d. alde bij ver band oonhuis tie H. cht .1930. De vergadering kan zich hiermede niet vereenigen en besluit dit aan den hulp- keurmeester te berichtenonder mededee- lling, dat hij zelf voor uitoefening van den dienst voor eigen rekening.zoo noo- jdig en desgewenscht een motorrijwiel kan huren. IjsSesloten wordt de h.V. te berichten.dat Ivoor de levering van benzine in 193^ wederom een openbare aanbesteding zal worden gehouden. Aan den directeur van 0.7. zal worden opgedragen de aanbeste ding aan te kondigen. Besloten wordt een verguld zilveren medaille ter beschikking van de Veree- jniging te stellen. Het kohier wordt vastgesteld tot een bedrag van f 37»óO,met een invorderings- termijn van 1 februari 1931» besloten wordt den Raad voor te stellen niet op het verzoek in te gaan. j De vergunningen worden verleendovereen- komstig de besluiten hiernevens als bij lage gevoegd en geboekt onder de nrs 1/306 en 1/309 'ordt besloten. Besloten wordt de ontheffing niet te ver leenen op grond van de motiveeringen neergelegd in het ra;p ;rt van den opz. van bouw-en woningtoezicht. 9W *•£2 J 2 SlA tv, *26- A ANMERKIN GEN V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. Uz/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 636