4 'Kv BESLISSING. 3eöloten wordt den directeur van 0.TY te machtigen tot uitvoering,overeenkom - stig offerte, wanneer het crediet wegens verbouw van het raadhuis de daaraanver- •aonden uitgave toelaten. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 637