A la.On tv. e Kascpn; satie ;lar ooals ontwor- BESLISSING. tificatie. Op grond van de nededeelingen,door den Voorz. v.d.Prov.Bond van Brandweerkorp sen,gedaan in de vergadering van l6 de zer verzoeken de wethouders aanden Voorzitter de ontwerpen nogmaals in de raadscommissie te bespreken in tegen woordigheid van den Prov.Bond en de be sturen der beide Brandweervereenigingen De wethouders zouden het niet gewenscht achten in deze met een afwijzend advies bij den Raad te komen. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 1:0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 641