bl- i vG/v ivi A lv(l BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. /&^é^<a<a>sy' >y*Ct StP/P^r -*^* yy/ti /ét/Z4~ ^=^<&Ze sy? yy «£r -s?s^& ■^<*4StS <^t ^j H V S S 3 C O Dagteekening en volgnummer. &J?Oi!6t~.. KORTE INHOUD. A*. y&w ^zvrp Zé+*-&€* érCé- ^-~ï-z-~t^*-t^y< -£e^, l élé>t<X sZ^Z>Ztt <£*«^x J?y t^>*+4X ,^?-w4^>Cc y^<n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 644