f NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op ;jinsdag, den 4.Febriiari 1930.. Tegenwoordig de heeren: e.ii...A.,..J....C....IlQ.en.d.er..a.,wathoudj&r.a. Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den f19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 64