n. e E "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 1X4- I IS i \A). ii' Directeur 0. B SA C Goest 31 Jan'30 Gem. Ontvanger Hoofdagent van Politie Assink. 31 Jan.'30 llJV Directeur 0. T. 30 Jan'30 Ho23/2/2 G.van Hummel. Goesterberg. 27 Jan.'30 biedt ter behandeling aan eenige verzoe- ken om bouwvergunning met de daarbij be- hoorende teezeningen en adviezen vr .agt toestemming tot het plaatsen van een schutting op haar terrein aan het Burg.Dekethpark. vraagt machtiging met den ambtenaar Heijster te Amsterdamsen lezing bij te| wonen over Centraal Kasbeheer, en wel voor rekening van de gemeente. antwoordt op schrijven van 3 Jan.'30 atl hij op de woning van de gemeente een bofl doet van f 3800,-. rapporteert naar aanleiding van een adrï tot verbetering van den VAenzoom dat deze "'eg inderdaad slecht begaanbaar is en verbeterd kan worden door het aanleg gen van een rijwielpad.De kosten daar" "'orden begroot op f 310,-. vraagt eene bijdrage in de kosten van veroleging zijner echtgenoote in het ziekenhuis te Utrecht, en wel voor een bedrag van f 62,- zijnde de helft der totaalkosten w 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 65