n <£L 7' 7" e verdoe, arbij be n BESLISSING. .tsen van ,an het ;naar ig bij te en vel m. '30 dat :e een do. i een adrt am dat inbaar is et aanleg-M en daarvan ten van in het voor een aelft der je vergunningaaporden verleend overeen- :omstig de besluiten hiernevens als bij laden gevoegd en geboekt onder der nrs. 2/61, 2/62, 2/63, 1/160, 1/161, ./162, 1/163 1/165 en I/167. De beslissing op het verzoek van B.de Beer no 1/154 wordt verdaagd. De vergunning op aanvr.Do2/63 wordt gewei gerd overeenkomstig advies Dir.O.W. 3esloten wordt het advies van den Direo teur 0.'7. in te winnen en deze tevens mede te deelen dat het houten gebouw, jebezigd als consumptietent, naar het oordeel van het College in zoodanigen toestand verkeert, dat het de omgeving ontsiert, met verzoek ook deze omstan digheid onder het oog te zien. De machtiging wordt verleend .De reis kosten kunnen bij de gemeente in reke ning worden gebracht. Besloten wordt te berichten dat het college bereid is den Raad voorstellen te doen tot verkoop van de politiewo- ning aan de/Baskxlaan voor de koopsom uroot f 4750,- kosten van overdracht voor rekening van de gemeente. Besloten wordt de verbetering tot stand te brengen overeenkomstig het advies var den Directeur van O.T. en daarvoor uit den gewonen dienst begrooting 1930» post"Qnderhoud wegenzeen crediet toe te staan van f 310»--» aangezien blijkt dat de stichting van de: lig.Politiebond de helft der kosten voor zijn rekening neemt, wordt besloten van gemeentewege een kwart der totaalkosten bij te dragen. Aan het Burgerlijk Arm bestuur zal worden verzocht deze bij drage voor zijn rekening te willen ne men. *Je Wil. 4*» 4T/22 Z. ■°euken |C sA" lUjt. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. s?* f &u> 2 2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 66