J'yZ .en voor in sectie' BESLISSING. aangezien de stroom loopt over den me ter van v.Hummel, wordt besloten over 1929 en voorts tot vederopzeggens toe een "bedrag van f 7,50 per jaar als ver goeding voor stroomverbruik uit te kee- ren. De Commissie Bijstand van het grondbe drijf adviseert in haar rapport van 23 Jan.'30,no. 111/3/2 niet tot ruiling over te-gaan doch de perceelen sectie ,924 geheel en de nrs.925 e" 926 ge- per het deeltelijk te verkoopen voor f 112. en wel onder voor.marden in rapport genoemd. Besloten wordt den Raad voor te stellen overeenkomstig het advies der Commissie. Besloten wordt te berichten, dat hij gedurende het jaar 193° in aanmerking zal komen voor leverantiën en werkzaam heden welke 3TQHX zich zullen voordoen te Soesterberg. Tevens wordt in verband hiermede aan der Directeur 0.1. machtiging verleend ten opzichte van leverantiën en vrerkzaamhede Soest en Soesterberg ieder op zich zelf te beschouwen. ongezien aan de wettelijke bepalingen is voldaanwordt besloten de vergunning te verleenen. De vergunning wordt verleend. n De Directeur 0.1. adviseert in zijn rapport van 3 februari j 1 «Ho155/^3 stig op het verzoek te beschikken. Dienovereenkomstig wordt besloten. S //ff AANMERKINGEN. J/> 2, Ji J -7Z. Zc> Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. O f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 68