S S BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. liv Voorzitter i yC. iethouder Enden dijk. N. V."Duotaxrt DiP IU lH 6. INI. 141. Brandraad. Ged.Staten. Utrecht. Voorzitter idem. idem. idem. 28 Jan'30 3e .Ifd no.243/259 stelt voor in verband met de nog hangende beslissing omtrent aanvaarding van strooien grond afkomstig van H.van KloosterSteen hofstraat 23 alhier, welke grond gelegen is aan den Dalweg te besluiten aan den Directeur van C.T. opdracht te geven met den grondeigenaar overleg te plegen omtren het toekomstig te volgen wegenplan over zijn terreinen en te bevorderen dat aan iei Raad het verzoek wordt gedaan dat wegenpl vast te stellen. deelt in verband met het voornemen tot opejh baren verkoop van compost mede, dat de landbouwer van der Zouwen alhier hem heeft medegedeeld de voorraad compost in het ge heel te willen koopen, en voor zijn reke ning weg te voeren. De wethouder zal bevorderen dat genoemde van der Zouden zich over deze zaak met den wethouder van 0.:. in verbinding stelt. De Brandraad brengt rapport uit van de te nemen maatregelen ter beveiliging van de fabrieksgebouwen der IT.V. "Dhotax"te Soestduinen, zulks in verband met het feit dat in genoemde fabriek filmen zuilen wor den vervaardigd. Besluiten de goedkeuring te onthouden aan het besluit van den Raad van 18 Dec.'29 4e afd. no. 604a. betreffende opneming vaül kasgelden stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een tweetal besluiten tot wijzi ging der gemeentebegrooting voor het dienst jaar 1929. idem. met betrekking tot de begrooting I93O. stelt voor den Raad ter vaststelling aan b bieden een besluit tot belegging van gelde: wegens uitloting van effecten.(f 6000,- stelt voor den Raad een besluit ter vastste ling aan te bieden tot het aangaan van een kasgeldleening van ten hoogste f 450,000.- met de Hederlandsche Bank te Utrecht tegen onderpand van effecten. w 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 69