8 s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. IHV 144. Directeur 0.7. Geel .Staten Utrecht \Hf. i Voorzitter 3 Vehr'30 iio.96-1-12 23 Jan'30 3e afd.no. 250/242 Bestuur der Ver- 31 Uan'30 eeniging Chr.i.enl U.L.onderwij s. Soesterberg 1 mi. Ged.Staten. i Utrecht. 31 Dec'29 3e afd.no. 3648. I Voorzitter 4^. Voorzitter vraagt een crediet van f 2300,- voor aanl1 van een verwarmingsinstallatie door middel van gas in het in aandouw zijnd Bureau Openbare Verken en voor de garages der al 0.7. en van de Brandweer. verzoeken aanvulling van het "besluit van den Baad van 11 ITovenber 1929 tot zeker heidstelling technisch-ambtenaar Gasbedrij. en wel met een regeling aldus voorgeschrev in het 2e lid van art.6 der gemeenteborg- tochtenwet stelt voor alsno0 in d,_e notulen op te nemen het voorstel aan den Raad tot vast stelling van de voorschotten toe te kennen aan de bijzondere scholen. verzoekt beschikbaarstelling van de noo- dige gelden voor het aanschaffen van zes nieuwe schoolbanken ten behoeve harer school aan den Postweg. maken bij apostille eenige bemerkingen op de samenstelling van de bij besluit van den Raad van 16 Dec.1929 le afd.no.1123 vastgestelde verordening regelende de samenstelling en den werkkring der Commis sie van bijstand in het beheer van den dienst van Ooenb.W@rken. stelt voor den Raad te adviseeren tot in trekking van zijn besluiten tot verkoop van grond aan P.Man en 3.de Zoete resp. ad.29 Mei 1929» 3e afd.-no.6l7 en 11 ITov.l; 3e afd. no. 955. stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden a.de lijst van retributiën van heide-en zandgronden tot een bedrag van f 5 b.3e suppletoir kohier Bondenbelastmgf 3. c.2e Straat 11, <D CR Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 71