BESLISSING. besloten wordt den Raad het gevraagde rediet voor te stellen onder aanbieding an een besluit tot wijziging der gemeen- ebegrooting voor 193°* lhoewel deze regeling in het oorspronke ijk ontwerp was opgenomen en tengevolge an een opmerking van een raadslid is ■eggelaten, zal den Raad opnieuw een be- luit tot vaststelling worden aangeboden 'esloten wordt den Raad voor te stellen 'e voorschotten als bedoeld in art.101 er Lager onderwijswet I92G vast te stel en alsvolgt: 'e-foon lager onderwijs. e school met den Bijbel in de lierkebuur n de Engendaalschool, zijnde de scholen is bedoeld in art.101,lid 6 der L.O.wet 920 te bepalen op f 14,68 en voor de .ndere scholen op f 16,33* i. Onderwijs. e U.L.0. der Engendaalschool zijnde 5en school,als bedoeld in art.101,lid 6 er L.O.wet 1920 op f 30,38)2 en voor de ndere U.L.0. scholen op f 23 >27/2. esloten wordt den Raad voor te stellen en aanzien van deze aanvrage de wette- ijk voorgeschreven medewerking te ver- leenen. esloten wordt aan de opmerkingen van de ■ed.Staten tegemoet te komen door den .ad een geheel nieuwe verordening ter vaststelling aan te bieden. :ordt besloten. AANMERKINGEN le Afd.no. 854 4e afd.no. 21/45. 4e Afd.no. 838. te Afd. 110. no le Afd. no. 1239. le Afd.no. 1123. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 72