B S hl). BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. b Voorzitter Voorzitter h"l, T Th. Voorzitter Idem. Directeur O.V. KORTE INHOUD. 4 Rebr'30 stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een besluit tot openbare verhu ring van gemeentegronden en tot onderhand-j schen verhuur van gemeentegronden overeen komstig de bijlagen hiernevens gevoegd. stelt voor in verband met de opmerkingen gemaakt door de Ged.Staten tegen dd. 11 Rov.1929 vastgestelde verordening tot wij ziging der algemeene politieverordening overeenkomstig het advies der wetgevende commissie den Raad een nieuw ontwerp-ver- ordening aan te bieden. stelt voor den Raad ter vaststelling aan te bieden een besluit tot aanvaarding van grond geschonken door P.Xalff, wonende te Amsterdam, zulks ter verbreeding van de Vijnand Toplaan (sectie G. no. 3459) «I36 Voorzitter vestigt hierbij de aandacht da de schenker reeds f 5^»- in Let /egenfondi heeft gestort ter bestrijding der kosten wegens opmeting en transport Aangezien de Raad het standpunt inneemt, dat deze kosten voor rekening der gemeente moet worden genomen, acht Spreker het noodig dit bedrag aan s chenker terug te geven op den dag, waarop het transport van den grot claats heeft. stelt voor aan C.de Jong wonende te Amstei] dam overeenkomstig zijn mondeling verzoei te verkoop en 27OO 112 grond, uitmakende eeni gedeelte van het perceel sectie H.no. 3^5] gelegen nabij de Beetzlaan, en wel onder dezelfde voorwaarden als door den Raad veri vastgesteld bij zijn besluit van 29 Kei'29 3e afd. no. 617, toen hetzelfde perceel aan P.Man in koop werd aangeboden, een en ander voor den prijs van f 0,50 per 112. rapporteert het resultaat van de gehouden besprekingen met de Ved.A.C.H.A.Verkerk geboren. Brouwer en A.R. Schreuder inzage grondafstand ter verbreeding van de Spoor straat .Bij zijn rapport legt hij tevens over de door de grondeigenaren geteekende afstandsverklaringen. Tevens vraagt hij voor de verbreeding van de Spoorstraat vat af halte Soestdijk tot de Bijz.school gordt bi lordt b Jeolote; R ad aai fonds g jchenke: te grom eerd. (J 3 C CP "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 73