I BESLISSING. ling aan re verhu- ond.erh.and- n overeen- evoegd. ordt "besloten. J r erkingen dd. 11 1 g tot vijl rdening tgevende 1 vrerp-ver- 1 lordt "besloten. le Afd.no\ 959- ling aan rding van onende te 1 van de 4-59). De ndacht dat /egenf onds r kost en angezien at deze e moet noodig geven op 1 n den groal Besloten vordt het ontwerp besluit den Baad aan te bieden en het in het '7egen- londs gestorte bedrag ad f 5°»~ aan Ichenker te restitueeren, op den dag dat Ie grond aan de gemeente is getranspor teerd. f /l J 2 e t e .lm rj tal g verzoek akende eeni H.no. 3^4) el onder n Raad ver 29 Mei«25 perceel n, een en 1 oer M2 lesloten wordt den Raad overeenkomstig let voorstel van den Voorzitter een be- lluit ter vaststelling aan te bieden. J gehouden Verkerk- r inzage de Gpoor- j tevens steekende igt hij straat var. ohool V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. yj I 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 74