1 "3 si. s-r BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. E "o Aanduiding van den afzender. .H.DInsinger Baarn. Ged.Staten. Utrecht J. J. Jickel. Soest. Directeur O.T. Ged.Staten. Utrecht 23 Dec'29 2e Afd.no. 3114/1854 22 Jan'30 9 5 ]?ebr30 no41/2/9 4 Fehr'30 3e Afd.no. 302/296 KORTE INHOUD. komt op uitnoodiging in de vergadering, i De Voozitter deelt den heer Insinger rneij dat de Raad in zijn besloten vergadering] van 10 dezer kennis genomen heeft van ie besproken plannen tot grondruiling en da de Raad zich daarmede kan vereenigen mits dat alsnog onder de voorwaarden wor; opgenomen dat de z.g. Turfweg loopende door het land van Rijnenburg, de bestem ming krijgt van openbaren weg. Deze voor' waarden meent de Raad te moeten stellen om de bewoners dier omgeving niet te noo: zaken, dat zij ter bezoek b.v. van de Chr school te Hees genoodzaakt zijn als uLtv,'e; te nemen de richting naar den Utrechtschi weg en daarna den geheelen 'fiekslooteiwe; De heer Insinger verklaart zich abso luut tegen deze voorwaarden, zelfs zooda' nig dat hij van het geheele plan tot groi ruiling zou moeten afzien wanneer de Raad deze voorwaarden blijft handhaven. Evenwel wordt overeengekomen dat de be- I sorekingen aangaande grondruiling door il weigering van den heer Insinger tot het verleenen van openbare bestemming aan Turfweg niet wordènafgebroken. del doen voorstellen betreffende aanleg en heer van dents verbindingsweg Uieksloob weg-nieuw provincialen weg. vraagt toestemming tot het plaatsen van steelen en tafels terzijde van zijn per- "ceel lïieuweweg 68 ten behoeve van den verkoop van bier en limonade. vraagt machtiging aan de P.U.E.M. op te dragen het verplaatsen van het laagspan ningsnet langs de Koninginnelaan en EiKe horstweg, en het maken van overspanlanipe berichten naar aanleiding van het voor nemen tot conversie van de rijksvoorscho ten woningbouw. Jij deelen mede geen 16 zwaar te hebben de conversie eenigen tij uit te stellen of wel andere voorwaarden te verbinden aan de aanbieding van de Rijksverzekeringbank 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 79