gadering. singer medJ ergadering eft van de| ling en c enigen aarden wori g 1 o opende] de "besten- Deze voor! n stellen iet te nooj van de n als Utrecht schl ksloo tene] zich a"bso-| elfs zoodaj an tot gro| nneer de andhaven, at de be- ing door d| r tot het ing aan del anleg en tl '7iekslootel atsen van zijn per van den BESLISSING. g->n den Raad zal het resultaat van dit onderhoud in de eerst volgende vergade ring worden medegedeeld. |Tu de onderhandelingen met den heer In- singer (zie hoven) in haar geheel geen gevolgen kunnen hebben wordt besloten 3,an Ged.Staten te berichten dat de ge beente bereid is het beheer en het onder fioud onder de gesteldé voorwaardenopge lomen in het hierbij behoorend schrijven )p zich te nemen. besloten wordt het verzoek overeenkom stig het advies van den heer Inspecteur fan Politie af te wijzen. het voor- ksvoorsch»| de geen "o enigen tijl oorvaardefl| van de Besloten wordt aan de P.U.E.ü. het werk op te dragen en daarvan mededeeling te ioen aan den directeur O.W. Besloten wordt de conversie voorloopig uit te stellen. ffo S i-u-diU. A Q 5-0-s. V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. AA,i. lih).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 80