ir BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur v/d Keuringsdienst Vee en vleesch. 31 Ja.n'30 no .26 Idem. 30 Jan'30 no.28. Gemeentesecretari 5 Febr' 30 Voorzitter Ver. van lïed. Gemeenten. Vereeniging Oost en 'lest. s-Gravenhage Directeur v/d Keuringsdienst Vee en vleesch. Ver.tot Bevorde ring van Bijen teelt Afd.Soest, 12 Jan'30 23 Jan'30 "bepleit den maatregel tot het geven van reductie op de keurloonen voor runderen andere dieren, bestemd voor de export soe-| ciaal vorstfabricage verzoekt openbare bekendmaking van eeni0e| artikelen der verordening op den keurings-| dienst van vee en vleesch zendt overzicht van de financieele gevolge) voor de gemeente wanneer Ck.Uytendaal belast met het schoonmaken en onderhoud brandmaterialenalsnog overeenkomstig de -vet van den pensioenraad onder de pensioen! gerechtigden wordt opgenomen. brengt ter tafel de nota van J.Smienk te Soesterberg groot f 70,-- wegens onder houd van brandseermaterialen .In de toe lichting der begrooting 1929 staat vermeld| dat C.Uytendaal met dit onderhoud zou be last worden .Dit is echter niet geschied en blijkt ook beter te zijn in handen te laten van den commandant te Soesterberg. adviseert ter uitvoering der ziektewet tot aansluiting bij de bedrijf svereenigir;ï| Centraal beheer te 's-Gravenhage. vraagt of de gemeente bereid is bij wijze van reclame artikelen betreffende de Ge meente te plaatsen in een uit te geven boekje (Met Verlof) kostende f 175,-. 4 Febr'30 no.31. 5 ]?ebr'30 adviseert tot het huren van een hangruimte| bij de Centrale Slachtplaats kostende f 5®»- per jaar. verzoekt den Raad het maaien van heide te verbieden. Dagteekening en volgnummer. KORTE IN H O U D.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 81