V- 4 f 4 2ven van 'underen er. ixport s;e. i Keurxn. s> le gevolge| 'tendaal .derhoud iel mstig de e pensioecl mienk te onder- de toe- at vermeld! d zou be- geschled anden te terberg. kt erve t ereenigingl bij wijze e de Ge- s geven 75,-. ïangruimtel cstende as: BESLISSING. Ls antwoord zal worden medegedeeld dat liet college bereid is dienaangaande den F; .ad de noodige voorstellen te doen, in- Lien inderdaad waarborgen bestaan dat jtot export van vleesch wordt overgegaan. Hiertegen bestaat geen bezwaar. De Burge neester zal zich met de uitvoering belas ten. ïesloten wordt den pensioenraad in ver brand met reeds gevoerde correspondentie te berichten dat dezerzijds geen bezwaar bestaat den heer Uytendaal als ambtenaar in den zin der pensioenwet te beschouwen In afwijking van de toelichting tot de begrooting wordt besloten het bedrag ad f 70,- aan J.Smienk te voldoen. heide te besloten wordt tot aansluiting bij de [bedrijfsvereeniging Centraal Beheer te 1 s-Gravenhage I Besloten wordt hiervan geen gebruik te maken. 3esloten wordt de hangruimte Jtsxiaaraeaa va 50,- per jaar. te vergoeuen. Besloten wordt het adres te zenden aan de commissie van heide- en zandgronden met verzoek daarop te willen dienen van Bericht en raad, en daarbij te rillen overwegen of het aanbeveling zou ver dienen de desbetreffende verordening in ie trekken ie HV J -_achtpl S 4z ent 3 /zj Z in gebruik te ne- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. •Pjfoor f 0n daa? Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. S /2 AANMERKINGEN. I djuX^vtA, IU>- J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 82