BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Ontvanger de Re gistratie en Oo- meinen te Amersfoort. Cngevallenverze- xer Lr.,., "Fatum" 7 Febr'30 5 Febr'30 Directeur 0.7. I d em Afdeeling Drank- we t Gemeentesecretari 6 Febr'30 o.l 74-/3 29 Jan*30 n0.23/3/1 7 Febr'30 Directeur O. Idem. en de ambtenaar belast met 'Bouw-' en Wo ningtoezicht bericht van oordeel te zijn dat de gemeenl wel eenig bedrag aan het Rijkkan vergoeieij voor het graven van grind in de militaire terreinen te Soesterberg. bericht bereid te zijn de wettelijk aan sprakelijkheid over te nemen bij het ge- hruik van de urie nieuwe automobielen t gen een verhoogue premie van f 60,- per jaar adviseert tot hernummering van de huizen aan de Honinginnelaan en wel in Juni a.s. brengt advies uit inzake verbreeding van den Verlengde -Postweg en aanleg verbin dingsweg tusschen Verl.Postweg en Verl. Schoolveg rapporteert naar aanleiding van de bes tam de vergunning in het perceel van '/eedestr: 32 vraagt de beslissing van de vergadering over het al- of niet opdracht geven van het aanleggen van 'waterleiding en gaslei ding in den verbindingsweg Pr .Hendriklaan' Julianastraatcomplex verkocht aan Pen ning). vraagt staande de vergadering machtiging over te gaan tot aanleg van de gasleiding in het nieuwe gebouw van Openb.Verken e.i de garage, waartoe de Raad. 11 deze crel verleende komen in de vergadering ter bespreking vZ den gang van zaken der Bouw- en Voningtoe» zicht. De Voorzitter deelt mede, dat B. en V. hel standpunt innemen dat de bouwverordening met noodig wijs beleid moet worden toege past en uitgevoerd en verzoekt den ambte naar met de toezicht belast (van ÏToesel) met deze opvatting bij de controle der bouwwerken in den vervolge rekening te willen houden. Hij kan verzekerd zijn dat, B. en V. bij de door hem te geven voor- Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 83