ft nsr? de gemeen'J 1 vergoede! militair .ijk aan- i het ge- )ielen t, >0- per le huizen Juni a.s.1 :ding va.: verbin- 1 Verl. de "bestan 1 Teedestri jadering ;ven van m gaslei- sndriklaa» aan Pen- BESLISSING Insloten wordt den Ontvanger te wijzen i i het voornenen om van de hoeveelheid jraven grind kosteloos 1/10 gedeelte [er beshikking van het Departement van lefensie te stellen. Besloten wordt te berichten dat aet de ze verhoogde premie genoegen wordt ge- bomen met verzoek de polis te wijzigen. C ereenkorastig het advies wordt besloten B sloten wordt de stukken te renvoyeeren bi t verzoek te voldoen aan de in de ver ■adering gegeven mondelinge opdracht. geheim) tesloten wordt deze aangelegenheid ter fdoening in handen te stellen van den V orzitter. Besloten wordt te geven. voorloooig geen opdracht ichtiging jasleiding^ rerken en Leze creiill ireking va ■7 oningtoe-l en 1hel rer ordening Len toege-J .en ambte-J ïïoesel ile der iing te zijn dat sn voor- -sloten wordt in dit bijzondere geval n verband met den bouw aan den technisch ibtenaar van het Gasbedrijf op te dragen ïxafsrashüngpcxaH de leidingen aan te sggen. Besloten wordt invoege als hiernevens InschrevenEen en ander zal in een pchrijven aan den Directeur 0.1. en den sfbtenaar van Bouw- en Woningtoezicht lader worden vasgelegd. 0 L/M u4/V) t/K li li f3 AANMERKINGEN. 8sH. I Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 84