'11 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. Directeur 0. H.van Hunen. Soest Inspecteur van de Volksgezond heid .D.E.Tentink schriften en te nemen maatregelen volledl en steun zullen verleenen. "Tanneer hij erj tige overtredingen constateert dient hij aarvan raooort op te maken rechtstreeks ug dresseeren aan Burgemeester en Tethouders, och door tusschenkomst van den Directeur an Openbare Werken die dat rapport voor ezien onverwijld doorzendt of wel daaraan ijn advies toevoegt. Desgevraagd verklaart e Directeur zich met deze regeling geheel e kunnen vereenigen. biedt ter behandeling aan eenige verzoeke: om bouwvergunning vergezeld van de noodij; te keningen en adviezen. 4 Eebr'30 vraagt ontheffing van het bepaalde van art. 14 der bouwverordening in verband met zijn voornemen tot het bouwen van een schuur. De verge ie verzc vp;gd er til 64, 1 Ife rens v dln Dire nc.155/5 rlnefabr ha 1 bou vla het Tin aanz de Koff vi j king 0. hou mits het wordt op zi 5ns,-,ij li vers ïli den io. 15 5/4 22 Jan'30 vraagt namens den minister inlichtingen omtrent het courantenartikel van 1 3 Jan' I93O waarin een voorstelling wordt gege ii ven over de wijze van huisvesting van bei rit Koops. De -olitie heeft omtrent deze zaak een rapport uitgebracht met welk rapport de vergadering zich kan vereenige en" dat aan den Inspecteur zou kunnen wor den opgezonden. 3eze aan len van ng. 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 85