ij .en vollef] ïer hij 'era dient hij istreeks te Fethouders, lireoteur ipórt voor il daaraan L verklaart .ng geheel BESLISSING. e verzoe de noodi n De vergunningen worden verleerid|overeenkoias|tig de verzoeken hiernevens ais bijlagen ge- vb ïgd en geboekt onder de nrs. 2/§5» l/l5^P lf LÓ4-, 1/157» 1/166,1/168?1/169,1/170. e /ens wordt overeenkomstig het advies va: dia Directeur O.'T. van 10 Februari 193°» nc. 155/5 aan 3-e U.V. De Stichtsche llarga- rriefabriek te Soesterberg in verband met ha 1 bouwplan no.l/169 ontheffing verleen vai het bepaalde bij artikel 14. In aanzien van de bouwaanvrage van J.7. de Koff no.1/157 wordt besloten in af wijking van het advies van den Directeur 01"houten bouw der manege toe te staan, nlts het uiterlijk aanzien der manege wordt opgelost in overeenstemming met de ens"'ijze van den Directeur O.'T. .1de van "erband met 'an e en chtingen in 1 3 Jan wordt gegfr .ng van Ger Ize aangelegenheid wordt gesteld in han- In van den Voorzitter ter verdere afdoe- 4ng. ;rent deze met welk 1 vereeni&e runnen wor verzoek wordt den Directeur 10.155/4 afgewezen. overeenkomstig het advi van 0.7. dd. 10 Febr'30 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. es Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -J* 2 c AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 86