'Ij ufo uH. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. S Aanduiding van den afzender. Directeur 0.7. D.L.van Peursen. 5'o e s t ifll. Directeur 0. 10 7ebr'30 no95a/2/la 3.Lijsbouts. Asten. L^b. Hot.Knoppers Amersfoort. U?L|. li .VI tRaed.th.uys Amsterdam. 10 Pebr30 11 Febr'30 14 P eb r13 O KORTE INHOUD. er behandeling aan eenige verzoe-| biedt hen 0111 bouwvergunning, vergezeld van noodige adviezen en teekeningen. de vraagt ten dienste van de Bijz.Vrij w. Landstorm afd. Soest beschikbaarstelling! van een der schoollokalen voor het houlef van schietoefeningen. rapporteert dat voor aansluiting van he.| perceel van den heer de Bruijn aan de Waterleidinggeep bijdrage verschuldigd 11 aangezien voor dit gedeelte hoofdbuis irl de iiiddelwij kstraat reeds door de firma Ivlulder en van Lunteren is gestort, en r"i in 1923 met een bedrag van f 738»-. (31:1 waterleiding rapport) geeft prijsopgaaf van in den gemeentetoren een nieuw uurwerk rapporteert naar aanleiding van de gecoal stateerde feiten dat het ten name der gemeente staande perceel sectie G no. 2757 overgedragen is aan Mr.K.J".vanlTieu-l kerken te Amsterdam en het perceel secti| F.no. 820 aan O.P.II.Blom Pzn. te Zeist- Uit het schrijven blijkt dat bij de tranj port dat buiten het gemeentebestuur is omgegaan voor genoemde perceelen is uit gaan van de stelling dat deze meer dan I 30 jaar voortdurend onafgebroken, or... 1 stoord, openbaar en niet dubbelzinnig dof anderen als eigenaren bezeten zijn geweel zendt een circulaire betreffende het ma ken van reclame in de officieele reis gidsen van de lied. Spoorwegen onder op gaaf van tarieven Cü 3 G O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 89