r 3l van BESLISSING. AANMERKINGEN. .Vrij r. arstellingi het honk Qg van he*| aan de ehuldigd i ofdhuis ij de firma ort, en ve 38,-. zief v uurwerk 1 de gecon name der s G no J.vanllieu'l 3eel seci te Zeist' Lz innig dol sijn ge.veel ie het ma- Le reis- Dnder 00- e vergunningen worden verleend over eenkomstig de hiernevensgaande besluiten en geboekt onder de nrs. 2/66, 1/171, en 1/172 Cv het verzoek van J.V.Leijenaar te Utre om vergunning tot het wijzigen van het |bouvplan waartoe heli een besluit van 5 ovember 1929 no.l/130 vergunning wordt [verleend wordt gunstig beschikt over- enkomstig het rapport Directeur O.T. va 14 Febr.1930, no.167/181. lesloten wordt adressant te berichten, at voor dit doel geen schoollokaal ter beschikking kan worden gesteld. In verband met deze mededeeling wordt ingetrokken het besluit dd.13 November 1929' Van deze beslissing mededeeling te doen aan den heer de Bruijn. besloten wordt deze aangelegenheid te behandelen bij de begrooting 1931 l/Wn den secretaris wordt opgedragen bij ïndere firma's prijsopgaaf in te winnen. besloten wordt het perceel sectie G.no. £757 roorloopig buiten het onderzoek te laten loch omtrent het perceel sectie F.no.320 ;en onderzoek in te stellen en te begin- ïen met aan den heer Blom voornoemd me dedeeling te doen van het geconstateerde eit en te verzoeken te willen mededeeleili [welke reden hem er toe gebracht heeft dit >erceel zonder meer te zijnen name te doen stellen. esloten wordt van deze reclame gebruik |te maken door de beschikking te vragen over een kwart bladzijde kosten f 100, en deze uitgave te bestrijden uit den post reclame te maken door het Grondbe- rijf :ht Ic aV cCttiVw yj/ Ur$L (7 cJcLuZi^i Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. t./-1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 90