M. aj. M w 6 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur van .14 Pebr' n0.41/2/ 10. 30 Th.H.de Goede. Soesterberg» 1 Pebr'30 Mfj, Bestuur Vereeni ging Kerk en Vrede Afd. Soest. Eerste Hulp bij Ongelukken. ^eger des Heils 12 Pebr'30 11 Pebr'30 Pebr 30 140. I £j|. Amsterdam. Yethouder Armena0rg L.J.Rasch en H.Butzelaar beiden te Soest 23 Jan'30 rapporteert de mogelijkheid over te gaan tot het afbreken van het perceel (huis; afkomstig van Radstok te Baarn, en geeft in overweging van den afbraak een of t\' ee noodwoningen te bouwen. Indien niet tot den bouw wordt besloten vraagt hij mach tiging de vrij komepde materialen uit de hand of bij openbare inschrijving te ver- koooen. verzoekt restitutie van de door hem ge storte leges bouwvergunning ad f 12»- om reden hem geen vergunning is verleend. vraagt vrijstelling van belasting op de Vermakelijkheden voor een te organiseeren filmavond Alsvoor voör het geven van een kunstavond ten bate van aankoop van een ziekenauto. vraagt vergunning tot het houden van een collecte, tusschen 1 en 15 Maart. adviseert ten behoeve van den armlastige Aaltje H.Ritmeester overeenkomstig decla ratie van de Ghr. Ver.Verpllijders aan vallende ziekten f 60,- uit te keeren. vragen verlof voor den verkoop van alco holhoudenden drank anderen dan sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkool in de benedenvoorzaal van het perceel ka - gemeente Soest in sectie H ,no.3579 plaat selijk gemarkt Vredehofstr3a 3 G CC "O Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 91