tg te ver- :even van op van van e en BESLISSING. |3esloten -ordt niet over te gaan tot help "bouwen van noodwoningen doch aan den Directeur van O.J. machtiging -te ver- leenen tot het in eigen "beheer afbreken van het perceel en tot verkoop van de materialen» Hem zal worden opgedragen van eiken verkoop onmiddellijk schrif telijk kennis te geven met omschrijving [van de verkochte materialen alsmede dei "bedongen verkoopprij s.De gelden dienejn [steeds gestort te worden bij den gemeente [ontvanger, die aan den kooper een kwitantie sal verstrekken. Idesloten wordt de teruggaaf te bevorde- jren door voor dergelijke terugbetalingen' 1 op ie begrooting een post in te stellen ;ot een bedrag van f 100,-. "fanneer een en ander door Ged.Staten zal worden goed |gekeurd, kan het bedrag gerestitueerd /orden. ■besloten wordt de ontheffing te verleeneji Idaar aangenomen wordt dat het hier be- [treft een wetenschappelijk doel. >e ontheffing wordt verleend op grond lat deze kunstavond als een liefiadig loei is te be—schouwen >e vergunning wordt verleend. 'ordt besloten. J 7 Ingezien aan de wettelijke bepalingen Is voldaan wordt besloten het verlof te verleenen. e ^/j 1 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag AANMERKINGEN. v/ C\~A iLlcLi+~(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 92