yv '3' V '9' 'if S i BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 3faarz.i±£erx J.M.Kuik. Soest Voorzitter Ged.Staten. Utrecht. 11 ^ehr'30 2e Afd. no, 220/198 Voorzitter HejJ.C.v.d.Broek Ged.Staten. Utrecht 11 Vehr'30 3e Afd. no.79/239 KORTE INHOUD. vraagt verlof voor den verkoop van alcohol houdenden drank anderen dan sterken drank in de beneden lokaliteit van het perceel kad gem.Soest sectie H.no.2135 Soester- bergschestraat no.6 stelt voor in verband met een door H.G. Ilartog geteekende afstandsverklaring te besluiten het verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan aterkea drank in de benedenlokailiteit van het perceel sectie H. no. 2135 Soesterbergsche|| straat 6 verleend bij besluit van 28 Mei 1929, in te trekken. vragen medewerking bij het kenbaar maken ^sloten van gevaarlijke bochten in de wegen. brengt in behandeling de ingediende nota's van voorschotten van d en Directeur O. over 1929 193^ gedeeltelijk. «gens b vraagt verlenging van haar verlof wegens ziekte harer zuster. zenden hun ting 1930» opmerkingen omtrent de begroo- 4J 3 C a> "o Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 93