1 ft j/W. Ikfj. BESLISSING. m alcohol een drank perceel )ester- or H.G. ring te rkoop van m sterkei in het srbergschdj ran 23 |v er vegende dat uit het onderzoek is ge leken dat hij het hesluit tot het ver eenen van het verlof in strijd zal vror en gehandeld met het bepaalde in art.36 Le lid onder 2a der Drankwet wordt be- feloten het gevraagde verlof te weigeren. rot intrekking van het hiernevensbedoel- le verlof vo^dt besloten. ir maken ;en. le nota's ieur O. isloten wordt een afschrift van de cir- ilaire te zenden aan den Directeur 0."?. iz opdracht hij voorkomende gevallen aan iu verzoek van Ged.Staten uitvoering te 6 ven sloten wordt de nota's goed te keuren ch aan den Directeur 0.7. de opmerking te naken, dat d-e gedeclareerde bedragen vflgens betaalde fooien aan chauffeurs het c^.lege erg hoog voorkomt met opdracht de toekomst deze uitgave niet te hoog te voeren. wegens begroo- öfsloten wordt het verlof tot vederop- 2e ;gens toe te verlengen haar van deze bèslissing mededeeling te doen en de aan dicht te vevstigen op de omstandigheid ïit haar vanaf 6 Januari 1930 geen salari 2?u worden uitgekeerd. bij denbrief aangetroffen vragenlijst is door de afdeeling Financiën in ontwerp alantwoord welk antwoord door het hoofd de afdeeling door voorlezing ter ken nis van de Vergadering wordt gebracht. 3e Vergadering vereenigt zich volkomen het ontwerp en besluit dienoverkomsfi^ de Ged.Staten te berichten. f tuf J/ 1 ijfc Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. c cJ\jXjliXaa^ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 94