BESLISSING. Vet algemeene stemmen wordt 7.J. -Vrijheif .eboren te Leeuwarden 26 Juni I9OO ont slag verleend als tijdelijk ambtenaar ter Secretariebelast met de Registra tuur en in vasten dienst aangesteld als ambtenaar ter Secretarietegen een aan- van, swedde van f 1500,00 met 9 eenj.aar- lijksche verhoogingen van f 100,00 gxX8t&f®&, met dien verstande, dat de le periodieke verhooging zal ingaan 09 den datura van ingang dezer benoeming, zijnde 1 Januari 1930* Daarbij wordt te- ons vastgesteld den pensioensgrondslag en wel op een bedrag van f 1600,00. ..angezien bij de benoeming van den heer Heyster tot ambtenaar ten kantore van den gemeenteontvanger is medegedeelc dat voor het samenstellen der gemeente- rekening voor 1928 wel eenig overwerk gevorderd zou worden, wordt besloten ,e.overeenkomstig de bepaling, voorkomende in het ontwerp-ambtenarenreglement voor .iet- verrichte overwerk vergoeding te vei leenen naar een aantal overuren van 80 in stede van zooals verzocht werd over lóO uren. 'levens wordt besloten aan den gemeente ontvanger een schrijven te richten,dat voor het samenstellen van gemeente-re keningen in den vervolge nimmermeer ee- ni& overwerk zal worden vergoed en dat ver'-acht wordt, dat de gemeente-rekening 1929 en volgende binnen den wettelijk gestelden termijn wordt aangeboden. Besloten wordt de vergunning te verleenin Besloten wordt den Raad mede te deelen, dat in deze het advies is ihgewonnen van de Commissie voor Heide-en Zand gronden en dat het College van B.en '.7 ingevolge art. 2 der desbetreffende Ver ordening voornemens zijn een besluit te nemen, dat slechts in het gedeelte der gemeentegelegen ten Vesten der v Coesterb.straat gebruik zal mogen worder gemaakt van het consent tot het maaien van heide en het steken van plaggen. Aan den Raad zal worden verzocht mach tiging te verleenen een en ander als antwoord op het adres aan de Vereenigin, mede te deelen. fiat ontslag wordt eervol verleend. (Aan ie Ver. "Vprijw. Brandweer "zal ver zocht worden voor de benoeming van een hieuwen Brandmeester een aanbeveling in te zenden van zoo mogelijk 3 geschikte personen liii. wM tufo. u /2S2 I' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 98