3- J? "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. ivy L»f. U> l> X0\ ZocP- Commandant Jrijw. Brandweer Soest 18-2-30 Dir.doenbare IerKen Dir .Gem. Keuring S' dienst Gascommissie. 17-2-30 li046/3/1 2^-2-30 Ho:35. 25-2-30 22-2-30 Gascommissie idem 1/0. j Oir. Openb. .Verken Soest 25-2-30 20-2-3° 20-2-30 Ho:178/1 Deelt aan den Burgemeester mede aange zocht te zijn om zitting te nemen in eene Commissie en sub-commissie tot "beraming van maatregelen voor onderlinge hulpver leening "bij "brand tusschen de Gemeenten in de Prov. Utrecht en vraagt of het CollJ zich daarmede kan vereenigen. Geeft een overzicht van de Kosten, ver bonden aan den aanleg van de Hartmanlaan en komt tot de conclusie, dat door J.van Schadewijk als gemachtigde van de familie Hartman alsnog f 4200,00 in de gemeente kas zal hebben te storten. vraa0t machtiging tot aankoop van twee trommels, ter itbreiding van^zijn bireta systeem, noodig voor de controle op de ontvangsten der keurgelden. -'e kosten zijjj f 130,00. Deelt mede, dat de Commissie na ingesteld' onderzoek naar de wijze, waarop het toen malig College van 3. en V. gemeend heeft de betalingen der bouwwerken van het Gas-: bedrijf te moeten regelen, tot de cpncd sie is gekomen, ïat het raadsbesluit van 13 Kei 1927 dient te worden gehandhaafd. Vestigt de aandacht op cle saldivoorko mende op de rekeningen van de Ver. het Groene Kruis afd.Soest en S.berg. Rapporteert zich te kunnen vereenigen raet verwarming der v.L.scnolen door middel var, gas. Adviseert omtrent het voorstel om de be looning van den kantoorbediende F.A.Kud bij het Gasbedrijf te verhoogen tot f 8,0 oer week, deze belooning te stellen vanaf] 1 Januari j.1. op f 6 ,00 per week en van af 1 Juli a.s. op f 8,00 per week. Geeft zijn oordeel omtrent de ingediende bouwplannen, waarvoor tot nu toe geen legesgelden zijn betaald en daardoor nie" in behandeling zijn genomen. Uit het rap port blijkt, dat s.de zoete,te Baarn een schuur heeft verplaatstzonder vergunning 6J 3 C Dagteekening volgnummer. lüi(. i,6 6 x 1 t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1930 | | pagina 99