iöj. UJ. E BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Volgnum Aanduiding van den afzender. Directeur O.Y/. 9 Eebr.'31 stelt voor aan J.M.van Blokland koste loos voor gebruik als tuingrond af te staan de noordelijkste helft van het perceel grond op bijbehoorende teeke- ning in geel aangegeven. Besloter vav den land de duide gr als tuir jaar 19; Wijman 15 Jan.'31 vraagt vergunning voor den verkoop var; sterken drank in het klein, in de bene- denvoorlocaliteit van het perceel Ban-i ningstraat 40, kad.bekend als gemeente Soest, Sectie E no.1192. Besloter ren, aar ga.' ning« Bestuur der Ver- eeniging "Een School m/d Bijbel te Soest. >0 Bec. '31 vraagt een bedrag van 10.243,45 be schikbaar te stellen ten behoeve van den aanbouw van de school te Hees. In afwi; sloten 1 min de rei kaart v< stellen Het des! vastgesl 1 to Bestuur der Wo ningbouw ver eeni- ging "St.Joseph" te Soest. 12 Eebr.'31 zendt de bij schrijven van Burgemeestei en Wethouders dd. 8 Januari 1 93i Af- deeling No. 169 gevraagde inlichtingen omtrent de controle der jaarstukken 1928 en 1929» le slot er aa: den omtrent Ml. Directeur O.W. !6 Eebr! 31 zendt een voorstel tot vaststelling van een regeling omtrent de betaling enz.» de terreinen gelegen aan de Verlengde Talmalaan. Besloter vies va: komst nu aar. te i zat aan verzoek de genoi Bij bevi opmaken 1U. Burgerlijk Arm bestuur. i8 Eebr.»31 zendt verslag over 1930* 'Van het beslote: Ut V Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 101