-ƒ \yrf uj G/ yó BESLISSING. ind koste- )nd af te van het le teeke- ;rkoop van) Ln de bene' rceel Ban- 3 gemeente 13,45 be- )eve van Hees irgemeestes 1931 ,4c Afj Lichtingen! stukken Besloten wordt overeenkomstig het adviei van den Directeur O.ïï. aan J.M.van Blok- lfcnd de op bijliggende kaartje aange duide grondstrook kosteloos voor gebruik als tuingrond af te staan gedurende het jaar 1931 Besloten wordt de vergunning te weige ren, aangezien het maximum aantal ver ga; -ringen is bereikt. In afwijking met het verzoek wordt be sloten het bedrag met 44,50 te ver minderen wegens uitgave voor een land kaart van Europa, en beschikbaar te stellen 10.198,95» Hit desbetr-3 Cfenl ontwerp-besluit wordt vastgesteld q|sloten wordt het dossier te zenden aai den Verificateur met verzoek daar omtrent te willen dienen van advies. telling vai .ing enz»va 'erlengde Besloten wordt overeenkomstig het ad vies van den Directeur O.W. een overeen komst met de N.V.Enghrand in liquidatie aar. te gaan. Een ontwerp-overeenkomst zal aan de ÏÏ.V.worden toegezonden met verzoek te willen mededeelen of daarme de genoegen genomen wordt. Bij bevestigend antwoord het contract opaaken en te teekenen. Van het verslag wordt kennisgenomen en besloten het den raad aan te bieden. o Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. J' -Tc.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 102