l L IS. s s c "o UI. XI XI XI BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Directeur O.W. Z|L|, Commissie O.W. £0 Febr.'JI 19 Pebr. Jl KORTE INHOUD. Idem. PO Pebr.'31 Mej.M.van Hellen-p4 Febr.'JI jberg-Hubar Directeur O.W. 25 Pebr. XK?. J.H.G.van der Woude 1 Rijverdal. i25 Pebr. Commissie Werk verschaffing. 26 Pebr.'J1 deelt mede een onderhoud gehad te hebbei met den heer Mansveltinzake afstand van een strook grond aan de gemeenteteil breedte van 6 M. gelegen op Amersfoort^] grondgebied, met als resultaat, dat de j; eigenaar dier strook niet genegen is dei ze aan de gemeente af te staan. an den en ziel eente i de vraaÉ weg op I reden v£ brengt advies uit inzake de omlegging vjg den Spijkerweg. deelt mede accoord te kunnen gaan met het doen van eene uitgave, ad 712,= ten bate van de verlenging van een trot toirband aan den Koudhoornweg. De C oseis sie vindt het onbillijk, dat thans enkel v.d.Kuilen hiervan profiteert. vraagt met ingang van 1 Maart ziekte verlof rapporteert over het verzoek van J.W. Ramaker om uitbetaling van 25,= in verband met den afstand van grond ten behoeve van de verbreeding van de Ko- ninginnelaan. verzoekt verlenging van piekteverlof rapporteert naar aanleiding van de ont worpen plannen tot aanleg van een kin derspeeltuin aan de Beetzlaan. eslotei fetel vai wederom wan het lebr.jI an den nog een verleen* Wordt vi Beslotei machtig' oplossi: te houd gemeent Beslote: te verl Ee stuk xecteur gaan of "orden, fit te V 3 CT> Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 103