/5 vV «is*/ te hebben fstand tneente ,te ersfoorts dat de gen is de BESLISSING. an den Directeur Q.W. opdracht te ge en zich met den Directeur O.W. der ge- eente Amersfoort te verstaan omtrent |e vraag of in de toekomst de bestaande weg op het grondgebied dier gemeente reden van bestaan heeft. legging vi aan met 712,= een trut- De Comnis hans enkel ziekte- ran J.W. !5,= in rond ten 1 de Ko- rverlof m de ont- een kin- Besloten wordt het oorspronkelijk voor stel van het college dd. 2J Dec.1920 wederom aan te bieden onder overlegging van het advies der Commissie 0.W.dd.20 ebrj .1. Aan den Raad zal worden voorgesteld als- log een crediet groot 712,= te willen ^erleenen. Wordt verleend. Besloten wordt den Directeur O.W. te tachtigen door overleg een bevredigende oplossing te vinden, en daarbij rekening te houden, dat geen geldbedrag door de gemeente wordt vergoed. Besloten wordt het verlof met één maand e verlengen. £je stukken terug te zenden aan den Di- pcteur O.W. met opdracht na te willen pan of de kosten niet verminderd kunnen 9*den, zoo noodig door een ander plan !t te voeren. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. 'J2_ AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 104