m. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. III. Inspecteur van Politie. 27 Febr'31 Bestuur der Ver. 18 Febr'31 tot bestr.der T.B.C. Inspecteur L.0. te Amersfoort. UT G. Siderius Ged.Staten Utrecht 21 r. KORTE INHOUD. adviseert gunstig te beschikken op het verzoek van J.van der Beek,alhier, om zijn winkel, gelegen aan de van Weedestr, des avonds tot 9 uur geopend te mogen houden. 28 Febr'31 28 Febr'31 17 Febr'31 Directeur O.W. 27 Febr'31 verzoekt een bijdrage ad 520,= ingevoigL de bepalingen der desbetreffende verorde ning t/b van Mej. Vervat-Middelhof, wo nende te Soest, Koninginnelaan 57» ■bericht geen bezwaar te hebben tegen tij delijke benoeming van mej. L.van 't Erve (ingaande 1 Maart 1931 aan de o.l.schoei aan de Beetzlaan) doet afstand van het verlof voor den ver koop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank, verleend bij besluit van 13 Mei 1930 voor de gelagkamer en de aangebouwde zaal van het perceel Nieuw - straat 57. vestigen de aandacht op de nieuw opge richte Provinciale Organisatie voor Vreeul delingenverkeer en deelt mede, dat een daartoe benoemde commissie, belast met het ontwerpen van de statuten voor deze Organisatie het voornemen heeft de ge meentebesturen en de besturen van de vereenigingen voor vreemdelingenverkeer in deze provincie in eene binnenkort te houden algemeene vergadering bijeen te roepen, teneinde te behandelen de alsdan ontworpen statuten. deelt mede, dat de aannemer van de ver betering Soesterbergschestraatbestek no.1 dienstjaar 193°Snijder;ser geen prijs op stelt om de betaling van de aannemingssom in termijnen te ontvancej zooals in bovenbedoeld bestek in 12 is I omschreven, maar bij de eerste opleveringj 95fa der aannemingssom gaarne ineens wil ontvangen en adviseert deze regeling we- te willen goedkeuren. s s 3 c a> "o Dagteekening en volgnummer. Tri.0,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 105