*7 .7* 7 m 4^: BESLISSING. op het erom Weedestr.l mogen Besloten wordt gunstig op het verzoek te beschikken. mgevolgl e verorde- hof, wo- 57. tegen tij- n t Erve .1.schccl Besloten wordt de gevraagde bijdrage a|. 520,= te verleenen. r den ver anderen besluit mer en de 1 Nieuw ■Mej.X.van 't Erve wordt ingaande 1 Maart t 19^1 net algemeene stemmen benoemd tot ■tijdelijke onderwijzeres aan de O.L. school Beetzlaan. Besloten wordt het bij besluit van B.er W. dd. 13 Mei 195^ verleende verlof ter name van G.Siderius in te trekken. w opge- voor Vree» dat een ast met oor deze de ge- an de nverkeer nkort te jeen te de alsdan i de ver bestek irs, er ,ing van ;e ontvang n 12 is oplevering leens v/il ;eling wel Hotificatie In afwijking van art.12 van het desbetre ïend bestek wordt besloten 95$ van de |annemingssom te betalen na verrekening an den post voor meer- of minderwerk, lanneer het werk voor de eerste maal is Opgeleverd en Hoor de directie is goed gekeurd en de resteerende 5$ overeen komstig het bepaalde onder 4e van 12 fan het bestek. f- - V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 106